Bytové doplňky a dekorace

GDPR – Zásady ochrany osobních údajů a Cookie Policy

Záznamy správce o činnostech zpracování osobních údajů podle čl. 30 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016,obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“), vedené společností:

IMA DEKOR s.r.o. IČ: 27929485 , DIČ: CZ27929485 se sídlem: Mladoboleslavská 241, 190 17 Praha 9 – Vinoř zapsaná v oddílu C, vložce 127198, obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze jednající jednatelem společnosti Ivetou Grusovou e-mail : grusova@ima-dekor.com, skodova@ima-dekor.com (dále jen „Správce”)

1. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl u Správce jmenován.

2. Popis kategorií subjektů údajů, kategorií osobních údajů a účelů jejich zpracování

a) Zákazníci Správce

Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje zákazníků. Účel zpracování osobních údajů: Uzavření a plnění kupní smlouvy mezi zákazníkem a Správcem, plnění s tím souvisejících zákonných povinností vůči zákazníkům a orgánům veřejné správy. Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění kupní smlouvy a zákonem stanovených povinností, např. v souvislosti s vyřizováním obchodních objednávek zákazníků, reklamací zákazníků nebo archivací účetních dokladů obsahujících osobní údaje zákazníků.

b) Zaměstnanci Správce

Kategorie osobních údajů: Identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců, údaje o bankovním spojení, zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení. Účel zpracování osobních údajů: Uzavření a plnění povinností zaměstnavatele vyplývajících z pracovní smlouvy a obecně závazných právních předpisů. Právní základ zpracování osobních údajů: Plnění smlouvy a zákonem stanovené povinnosti, např. registrační a oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům

c) Osoby vstupující do monitorovaných prostor Správce

Kategorie osobních údajů: Obrazové nahrávky bez zvukové stopy. Účel zpracování osobních údajů: Zajištění ochrany majetku Správce, který se nachází v monitorovaném prostoru. Právní základ zpracování osobních údajů: Oprávněný zájem Správce (ochrana majetku), oznamovací povinnosti vůči příslušným úřadům

3. Popis kategorií příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny či předány, včetně příjemců ze třetích zemí nebo mezinárodních organizací

Osobní údaje subjektů všech kategorií podle bodu č. 2 mohou být poskytnuty poskytovatelům doručovacích, právních a účetních služeb, kteří spolupracují se Správcem na základě smlouvy.

Osobní údaje nebudou poskytovány příjemcům ze třetích zemí nebo mezinárodním organizacím. 

4. Informace o plánovaných lhůtách pro výmaz jednotlivých kategorií osobních údajů

Osobní údaje subjektů všech kategorií podle bodu č. 2 budou vymazány vždy bez zbytečného odkladu po uplynutí zákonem stanovené doby, po kterou je Správce povinen tyto údaje uchovávat.

5. Popis technických a organizačních bezpečnostních opatření při ochraně osobních údajů

a) Ochrana před neoprávněným přístupem k osobním údajům

Přístup ke kamerovému systému: Kamerový systém je instalován v nejvyšších možných místech monitorovaných prostor tak, aby byl co nejvíce ztížen přístup k jednotlivým kamerám. Rozvody kamerového systému jsou vedeny v chráničkách a PVC trubkách. Kamerový systém je periodicky kontrolován pověřenými zaměstnanci Správce. Přístup k záznamovým zařízením a k listinným evidencím: Záznamová zařízení a listinné evidence jsou umístěny v uzamykatelné místnosti Správce. Vstup do místnosti mají pouze oprávněné osoby. Ostatní osoby mají přístup do místnosti pouze v doprovodu oprávněných osob. Softwarový přístup k záznamovým zařízením je chráněn uživatelským jménem a heslem.

b) Ochrana před neoprávněným čtením, kopírováním, přenosem, úpravou a vymazáním osobních údajů

Přístup k osobním údajům je chráněn přístupovým jménem a heslem. Systém Správce eviduje všechny přístupy k jednotlivým osobním údajům. Oprávněné osoby jsou proškoleny, přičemž každé další školení bude zaznamenáno v provozním deníku Správce. Dále jsou prováděny pravidelné kontroly nastavení systému a dodržování interních předpisů Správce.

c) Ochrana před živelnou událostí

Vyjma opatření dle písm. a) a protipožárních opatření nejsou přijata žádná další opatření./

d) Ochrana před útokem zvenčí (např. hackerský útok)

Systém Správce je připojen k internetové síti. Proti napadení z vnější sítě byla přijata opatření ve formě zabezpečení firewall, zabezpečení přihlašovacím jménem a heslem, protokolem HTTPS a opatřeními poskytovatele web-hostingových služeb. Dalším opatřením jsou pravidelné kontroly systému ze strany Správcem pověřených osob.

e) Ochrana před neoprávněným použitím přístupových údajů (nedbalost)

Každý přístup do systému Správce je zaznamenán, přičemž jednotlivé přístupy lze navzájem porovnat (logy). Přístupová hesla do systému Správce jsou pravidelně měněna.

f) Ochrana před neznalostí

Všechny oprávněné a pověřené osoby jsou řádně poučeny a budou pravidelně proškolovány. Poučení a proškolení spočívá zejména v informování těchto osob o funkčnosti systému Správce, záznamových zařízení a softwarového vybavení (včetně aktualizací), jakož i o právech a povinnostech při zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení.

g) Další opatření

Opatření dle čl. 32 odst. 1 písm. a) až d) Nařízení v individuálních případech, kdy je to v zájmu zajištění dostatečné ochrany osobních údajů žádoucí.

Cookie policy pro web provozovaný společností IMA Dekor s.r.o.

Co jsou to cookies

Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou stránkou, které jsou ukládány na zařízení uživatelů a návštěvníků webu ima-dekor.com pomocí prohlížeče. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů. Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby. Cookies využívá většina webových stránek.

Jaké se dělí cookies

Cookies se dělí dle doby, na kterou jsou ukládány na dlouhodobé a krátkodobé. Dále dle strany, která cookies využívá na cookies ukládané samotnou webovou stránkou (cookies první strany) a na cookies třetích stran, které jsou využity pro aplikace a služby třetích stran. Krátkodobé jsou vymazány z vašeho prohlížeče poté, co ho zavřete. Dlouhodobé jsou ve vašem prohlížeči uchovávány. Vymazány jsou až po určité době, v závislosti na nastavení vašeho prohlížeče.

Cookies první strany, jsou vytvářené a ukládané samotným webem a mohou být nezbytné pro fungování dané stránky či její částí. Jsou navázané ke konkrétní doméně provozovatele webu. Jsou jak krátkodobé, tak dlouhodobé. Cookies třetích stran jsou napojeny na webové stránky třetích stran. Jedná se o funkční nástroj obvykle využívaný k cílené reklamě.

Jaké cookies používáme

Pokud nám udělíte souhlas, můžeme do vašeho počítače ukládat dodatečné soubory cookies. Souhlas můžete udělit prostřednictvím cookie lištičky nebo pomocí následujícího odkazu, kde lze také souhlas kdykoli odebrat a kde se lze dočíst veškeré informace o námi používaných cookies.

Jak můžete zakázat či omezit užívání cookies

Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.

Více informací o jednotlivých prohlížečích najdete zde:

– Google Chrome

– Mozilla Firefox

– Microsoft Edge

– Safari

– Opera

Znění Cookie Policy k 1.1.2022

Vyberte měnu
CZK Česká koruna
EUR Euro