Bytové doplňky a dekorace

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro maloobchodní uživatele, nákup v internetovém obchodě www.ima-dekor.com

Provozovatel

Adresa: IMA Dekor s.r.o., Mladoboleslavská 241, 190 17 Praha 9 – Vinoř
IČO: 27929485
DIČ: CZ27929485
telefon: +420 773 445 441
email: info@ima-dekor.com

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též jen „VOP“) platí pro nákup v internetových obchodech provozovaných společností IMA DEKOR s.r.o. se sídlem IMA Dekor s.r.o., Mladoboleslavská 241, 190 17 Praha 9 – Vinoř, identifikační číslo: 27929485, , zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127198 (dále též jen „IMA DEKOR“ či „prodávající“).

1.2 VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy uzavřené mezi společností IMA DEKOR coby prodávajícím na straně jedné a kupujícím na straně druhé (dále jen „kupující“).

1.3 IMA DEKOR je podnikatelem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

1.4 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Pro účely ochrany spotřebitele se za podnikatele považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Je-li kupujícím podnikatel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem.

1.5 Práva a povinnosti kupujícího-spotřebitele se v souladu s platnou právní úpravou liší od práv a povinností kupujícího-podnikatele. V případě, že se některá ustanovení VOP vztahují pouze na kupujícího-spotřebitele či kupujícího-podnikatele, je v takovém ustanovení kupující výslovně jako spotřebitel či podnikatel označen.

II. KUPNÍ SMLOUVA

2.1 Prezentace zboží prodávajícím na webových stránkách internetového obchodu je pouze informativního charakteru a není nabídkou směřující k uzavření kupní smlouvy ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.

2.2 Nabídkou k uzavření kupní smlouvy je objednávka zboží odeslaná kupujícím, přičemž kupní smlouva je uzavřena teprve okamžikem doručení závazného souhlasu prodávajícího s touto objednávkou kupujícímu.

2.3 Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že na tyto VOP, informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a platební podmínky byl dostatečným způsobem před vlastním odesláním objednávky upozorněn a měl možnost se s nimi seznámit, že se s nimi seznámil a že s nimi souhlasí.

2.4 Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny zboží, budou mu tyto finanční prostředky převedeny zpět na bankovní účet, ze kterého přišly, nebo na adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

2.5 Uzavřenou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody smluvních stran nebo na základě zákonných důvodů.

2.6 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.

2.7 V případě, že je v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy poskytováno kupujícímu rovněž zboží zdarma (dárek), je poskytováno na základě darovací smlouvy a nelze na něj uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

2.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

III. UŽIVATELSKÝ ÚČET

3.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce internetového obchodu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

3.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

3.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

3.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet kupujícího, a to v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, v případě, že kupující porušil své povinnosti související s uživatelským účtem či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně VOP).

3.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Prodávající akceptuje následující způsoby platby kupní ceny zboží: v hotovosti v provozovně prodávajícího na adrese Josefův Důl 29, 293 07 (tento způsob platby je bez poplatku); v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce (cena za dobírku dle zvoleného způsobu dopravy); bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 717474/5500, vedený u společnosti Raiffeisenbank (dále jen „účet prodávajícího“; tento způsob platby je bez poplatku)

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také případné náklady spojené s balením a dodáním zboží ve výši dle kupní smlouvy.

4.3 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není prodávajícím stanoveno jinak.

4.5 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení kupní ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.

4.6 Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví prodávajícího.

V. DODACÍ PODMÍNKY

5.1 Aktuální ceník a způsoby dopravy zde:

5.2 Má-li prodávající zboží odeslat, odevzdá zboží kupujícímu-podnikateli předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci. Kupujícímu-spotřebiteli odevzdá prodávající zboží až v okamžiku, kdy mu zboží předá dopravce.

5.3 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.4 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a nechá sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

5.5 Prodávající dodá zboží kupujícímu do 1-3 dnů, neurčí-li přepravce jinak.

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

6.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

6.2 Věc je vadná, nemá-li vlastnosti sjednané v kupní smlouvě. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

6.3 Nebezpečí škody přechází na kupujícího buď převzetím věci v provozovně prodávajícího, nebo v případě zaslání věci na kupujícího-spotřebitele převzetím věci od dopravce a na kupujícího-podnikatele předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího-podnikatele. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.

6.4 Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

6.5 Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, pokud ji prodávající způsobil porušením své povinnosti.

6.6 Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

6.7 Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

6.8 Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Kupujícímu-spotřebiteli prodávající odpovídá zejména, že v době, kdy spotřebitel věc převzal, má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a věc vyhovuje požadavkům právních předpisů,přičemž projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

6.9 Nemá-li věc vlastnosti ve smyslu čl. 6.8 VOP, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující-spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující-spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující-spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující-spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.10 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, není-li uvedeno jinak, to se však netýká: u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána;na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním; u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím; nebo vyplývá-li to z povahy věci.

6.11 U spotřebního zboží (např. kosmetika, drogistické výrobky apod.) je kupující oprávněn uplatnit právo z vady do dvaceti čtyř měsíců, není-li však na zboží uvedené datum spotřeby, v takovém případě se doba pro uplatnění práva z vady zkracuje pouze do data vyznačeného na obalu zboží.

6.12 Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

6.13 Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

6.14 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující-podnikatel právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující-podnikatel požadovat jen výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující-podnikatel právo na bezplatné odstranění vady; b) na odstranění vady opravou věci; c) na přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo d) odstoupit od smlouvy.

Kupující-podnikatel sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující-podnikatel změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující-podnikatel opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu-podnikatel, že vady neodstraní, může kupující-podnikatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

6.15 Nezvolí-li si kupující-podnikatel své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy (viz bod níže).

6.16 Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující-podnikatel právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující-podnikatel neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci. Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující-podnikatel změnit bez souhlasu prodávajícího.

VII. PRÁVO KUPUJÍCÍHO – SPOTŘEBITELE ODSTOUPIT OD KUPNÍ SMLOUVY

7.1 Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží). Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozí větě. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

7.2 V případě, že si spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů, kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy, již dostatečným způsobem identifikuje, například uvedením čísla objednávky a data nákupu, a rovněž uvede číslo bankovního účtu pro vrácení peněz prodávajícím, pokud si přeje vrácení peněz tímto způsobem.

7.3 Kupující je v případě odstoupení od smlouvy povinen vrátit prodávajícímu zboží, které na základě smlouvy, od níž odstupuje, převzal, včetně veškerého příslušenství. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že byly-li se zbožím poskytnuty dárky, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 dnů, darovací smlouva pozbývá účinnosti a spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má prodávající právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny. V případě odstoupení od darovací smlouvy nezaniká smlouva kupní a smlouvy jsou posuzovány z tohoto hlediska samostatně.

7.4 Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu podnikatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy (ovšem nikoli dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal), všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Podnikatel vrátí spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím spotřebitel souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady.Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.5 Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat. Prodávající spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele. d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele či pro jeho osobu, e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

VIII. ŘEŠENÍ SPORŮ

8.1 Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

8.2 Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz.

8.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

8.4 Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.5 Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak prodávající doporučuje kupujícímu nejdříve kontaktovat prodávajícího pro vyřešení nastalé situace, a to prostřednictvím elektronické adresy skodova@ima-dekor.com.

8.6 Tento postup není mediací dle zákona č. 202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízením podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění, a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

IX. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1 Informace o kupujících jsou prodávajícím uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

9.2 Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

9.3 Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze provozovateli obchodu.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

10.3 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na svůj počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.4 Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

10.5 Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

10.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

10.7 Prohlášení o shodě pro užitkovou keramiku a porcelán: Všechny výrobky distribuované naší společností určené pro styk s potravinami splňují hygienické požadavky stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) 1935/2004 o materiálech a předmětech pro styk s potravinami, směrnice Komise 2005/31/ES, vyhlášky MZ ČR č. 38/2001 Sb., příloha č. 9.

10.8 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování IMA DEKOR s.r.o., Josefův Důl 29, 293 07, adresa elektronické pošty skodova@ima-dekor.com, telefon 608344430.

10.9 Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 22.4. 2016 a ruší předchozí znění VOP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo elektronicky na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího.

Vyberte měnu
CZK Česká koruna
EUR Euro